Meny Lukk

FEU – Faglig Etisk Utvalg

Faglig etisk utvalg er FGT’s kvalitetssikrings- og utviklingsorgan som skal sikre faglig- etisk praksis. Utvalgets virksomhet samsvarer med faglig-etiske kriterier til organisasjoner som foreningen er tilsluttet.

Medlemmer i FEU:

Leder – Erin June Andreassen

Heidi Uldal

Anne Line Melvoll

Mandat

Utvalget skal, med utgangspunkt i ”Etiske regler for gestaltterapeuter tilsluttet FGT” og FGT’s vedtekter:

 • Fremme gestaltterapeuters faglig-etiske standard
 • Være et rådgivende organ for FGT’s styre og for medlemmer i faglig-etiske spørsmål
 • Være rådgivende for styret i klage- og tvistesaker som bringes inn for utvalget av FGT’s organer eller medlemmer
 • Være rådgivende organ for styret ved eventuell revurdering av FGT’s ”Etiske regler for gestaltterapeuter tilsluttet FGT”
 • FEU skal kalle inn medlemmene til 2 medlemsmøter i året. Tema på disse møtene skal omhandle etiske dilemma og problemstillinger.

Sammensetning FEU

FEU består av 3 medlemmer, som oppnevnes av styret. Styret oppnevner en leder av FEU. Funksjonstiden settes til minimum 2 år. Det tilstrebes at kun ett medlem skiftes ut om gangen slik at kontinuitet kan sikres.

Henvendelser

Medlemmer kan henvende seg til styret for å be om råd i faglig-etiske spørsmål.

Klagesaker – saksbehandling

Ved behandling av klagesaker skal FGT’s Faglig Etiske Utvalg (heretter kalt FEU) legge til grunn til ”Etiske regler for gestaltterapeuter tilsluttet FGT” og FGT’s vedtekter:

 • Klagesaker skal fremmes skriftlig til FEU, ved leder Berit Falkeid Landet, for uttalelse.
 • Utvalget skal holde styret orientert om saker som er under behandling, og om sakens fremdrift.
 • Dersom utvalget avviser en klagesak av formelle grunner, skal styret få rask tilbakemelding med begrunnelse.
 • Faglig etisk utvalg har ansvaret for innhenting av uttalelser fra partene, og for den løpende orientering til partene i saken slik den er beskrevet nedenfor, innen rimelig tid:
 1. Klagerens skriftlige redegjørelse registreres og tas opp til behandling i FEU.
 2. Kopi av klagen sendes til påklagede sammen med en orientering om sakens videre
 3. Påklagedes skriftlige redegjørelse innhentes, og utvalget sender kopi til klageren.

Dersom utvalget mener det er grunnlag for organisatoriske forføyninger ovenfor et medlem, avgir det innstilling til styret, som avgjør spørsmålet.

Dokumentasjon og konfidensialitet

1) Leder for FEU fører arkiv over alle saksdokumenter i klagesaker.

2) Rapporter og dokumenter som klageutvalget finner det uforsvarlig at andre får innsikt i,    skal ikke være tilgjengelig for andre enn ankeutvalget (FEU) medlemmer.

3) Konfidensielle dokumenter i avsluttede saker makuleres etter ti (10) år.

Ankeprosedyre/ankeinstans

1) En anke kan fremmes av klageren eller påklagede på følgende grunnlag:

 • At korrekt prosedyre ikke er blitt fulgt, eller
 • At det kan angis konkrete grunner for at resultatet av klagebehandlingen er åpenbart urimelig i forhold til klagens innhold og omfang.

2) FEU utpeker 3 habile personer blant FGT’s medlemmer til et ankeutvalg. De som skal behandle en anke kan ikke ha vært involvert i behandlingen av saken. Alt materialet fra ankebehandlingen må gjøres anonymisert tilgjengelig for ankeutvalget. Ankeutvalget fatter den endelige beslutningen i saken.

3) Dersom ankeutvalget konkluderer med at det er grunn for pålegg, organisatoriske forføyninger i form av suspensjon eller eksklusjon av et medlem, eller for melding til offentlige myndigheter, sender utvalgets ved leder for FEU en begrunnet innstilling til styret i FGT. Styrets leder iverksetter ankeutvalgets beslutning. FEU tilskriver klager og påklagede med orientering om at vedtaket er oversendt styret for videre behandling. FEU’s leder er ansvarlig for å informere klager, påklagede om den endelige beslutning. Saksdokumentene arkiveres av FEU’s leder.