Meny Lukk

Klageadgang

Klagesaker – saksbehandling

Ved behandling av klagesaker skal FGT’s Faglig Etiske Utvalg (heretter kalt FEU) legge til grunn ”Etiske regler for gestaltterapeuter tilsluttet FGT” og FGT’s vedtekter:

  • Klagesaker skal fremmes skriftlig til FEU, ved leder Berit Falkeid Landet, for uttalelse.
  • Utvalget skal holde styret orientert om saker som er under behandling, og om sakens fremdrift.
  • Dersom utvalget avviser en klagesak av formelle grunner, skal styret få rask tilbakemelding med begrunnelse.
  • Faglig etisk utvalg har ansvaret for innhenting av uttalelser fra partene, og for den løpende orientering til partene i saken slik den er beskrevet nedenfor, innen rimelig tid:
  1. Klagerens skriftlige redegjørelse registreres og tas opp til behandling i FEU.
  2. Kopi av klagen sendes til påklagede sammen med en orientering om sakens videre.
  3. Påklagedes skriftlige redegjørelse innhentes, og utvalget sender kopi til klageren.

Dersom utvalget mener det er grunnlag for organisatoriske forføyninger ovenfor et medlem, avgir det innstilling til styret, som avgjør spørsmålet.