Meny Lukk

Vedtekter

FGT’s Vedtekter

Sist revidert 2017

§ 1 Navn og målgruppe

Forening for gestaltterapeuter (forkortet FGT) er en fagorganisasjon for gestaltterapeuter med fire-årig utdannelse og gestaltterapeutstudenter under fire-årig utdannelse. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig. 

§ 2 Formål 

 • Ivareta medlemmenes interesser 

 • Utvide kjennskap til gestaltterapi som metode for menneskelig vekst 
 • Medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig måte 

 • Utvikle kontakt og samarbeid med andre aktuelle organisasjoner 


§ 3 Medlemskap 


FGT har medlemskap i NFP, Norsk Forbund for Psykoterapi. 


§ 4 Medlemskap, forpliktelser og medlemskriterier

a)           Medlemsrettigheter 


Terapeuter som har fullført en fire-årig utdanning i gestaltterapi og studenter under fire årig gestaltterapiutdanning. 

b)           Årskontingent 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Frist for innbetaling av medlemskontingent fastsettes av styret, og skal skje innen 1.mars hvert år. Dersom kontingent ikke er betalt innen 10 dager fra forfall sendes det ut en purring. Medlemmer har selv ansvar for å melde fra til FGTs epost dersom medlemmet ikke har mottatt faktura. Dersom kontingenten ikke er betalt innen påfølgende årsmøte, blir medlemmene automatisk utmeldt. Utestående kontingent må betales ved ny innmelding i styret. Halvårsmedlemskap for de som melder seg inn i foreningen etter 1.juli og alle nyutdannede betaler medlemskap året etter endt eksamen. 

c)            Forsikringsordning for praktiserende gestaltterapeuter 

De enkelte medlemmene tegner privat forsikring eller tilslutter seg FGT’s gruppeforsikring. For å oppnå kollektiv forsikring i FGT må terapeuten dokumentere bestått eksamen. Er ikke forsikringen betalt innen 15. mars hvert år, blir ikke terapeuten med i den felles forsikringsordningen. 

d)           Registrering som praktiserende terapeut

For å bli registrert som praktiserende gestaltterapeut tilsluttet FGT kreves dokumentasjon av regelmessig veiledning og dokumentasjon av tilslutning til en forsikringsordning. 

e)             Forpliktelser, valgbarhet og stemmerett

Alle medlemmer er bundet av vedtektene og må rette seg etter de vedtak som blir fattet med hjemmel i disse. Medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Kun medlemmer som er ferdig utdannede gestaltterapeuter og praktiserende er valgbare til verv. 

f)            Etiske regler 

Medlemmer i FGT er forpliktet til å utøve sin terapeutiske virksomhet i samsvar med ”Etiske regler for gestaltterapeuter tilsluttet FGT”. Brudd på disse reglene er grunnlag for disiplinære følger for terapeuten. 

g)           Dokumentasjonsplikt 

Enhver gestaltterapeut plikter å føre dokumentasjon om sitt arbeid med klienter. Opptegnelsen skal minimum innehold: 

 • Navn, alder, fødselsdato, telefonnummer og adresse
 • Klientens grunn til å søke terapi

 • Terapeutens observasjoner/vurdering

 • Tidspunkt for første time og videre terapi 

Opplysningene skal holdes nedlåst og oppbevares i minimum 5 å

§ 5 Foreningen har følgende permanente organer 

 • Styret
 • Faglig Etisk Utvalg (forkortet FEU) 
 • Veiledersertifisering(forkortet VSU) 


§ 6 Styret 

Styret er FGT’s øverste myndighet mellom årsmøtene og står ansvarlig for sine avgjørelser ovenfor årsmøte. 

 1. Mandat
 2. Lede   foreningens virksomhet i henhold til foreningens formål og forvalte dens midler 
 3. Gi årsberetning for inneværende styreperiode og framlegge regnskap for årsmøtet

 4. Effektuere årsmøtets vedtak

 • Fatte beslutninger i klagesaker

 • Ta initiativ i saker som er av betydning for gestaltterapi og gestaltterapeuter

 • Oppnevne medlemmer til FEU

 • Oppnevne medlemmer til VSU

 • Invitere FEU til minst ett samarbeidsmøte med styret pr. år

 • Besøke 3. klasse og informere om FGT i løpet av mars hvert år. 
 • Besøke 1. Klasse og informere om FGT innen utgangen av april hvert år. 

b)   Sammensetning


 • Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Leder og kasserer velges inn for 2 år. For å sikre styrets arbeid bør det unngås at hele styret skiftes ut samtidig. Det øvrige styret konstituerer seg selv. Varamedlemmer blir valgt for 1 år. 
 • Styremedlemmer med lang vei får reisegodtgjørelse, for å tilstrebe en større geografisk spredning. 

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er Foreningen for Gestaltterapeuters øverste myndighet. Samtlige medlemmer har adgang og stemmerett på årsmøtet. Medlemmer som er forhindret fra å delta, kan stemme ved å gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Prinsipielle saker som vedrører foreningens funksjon og arbeidsform, skal behandles på årsmøtet. Medlemmer som ønsker å fremme saker til årsmøtet, oversender disse til styret senest 6 uker før årsmøtet. 

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar, neste år. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minimum 2 måneders varsel.Saksdokumenter utsendes senest 2 uker før årsmøtet. 

a)           Godkjennelse av innkalling


b)           Saksliste

 1. Godkjenning av innkallelse 

 2. Godkjenning av sakslisten 

 3. Oppnevning av ordstyrer 

 4. Oppnevning av referent 
 5. Oppnevning av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 6. Godkjenning av årsberetning inkludert årsberetning av FEU og VSU
 7. Behandling av innkomne saker
 8. Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode
 9. Godkjenning av det reviderte regnskapet
 10. Fastsetting av årets kontingent

 11. Valg av: 

  1. Styre

  1. Valgkomité

  1. Revisor(1stk)

c)            Revisor

Velges for 1 år om gangen 

d)           Valgkomité

Valgkomiteen består av 2 medlemmer, valgt av årsmøtet for 1 år om gangen. Det er anledning til gjenvalg. 


e)            Valg


Ledes av valgkomiteen. Alminnelig flertall av avgitte stemmer gjelder. Valg foregår skriftlig så sant årsmøtet ikke enstemmig bestemmer avstemning ved håndsopprekning eller akklamasjon.
Minst 3 måneder før årsmøtet skal valgkomiteen igangsette arbeidet for å sikre tilstrekkelig antall kandidater til de ulike vervene. Medlemmer kan fremme navn på aktuelle kandidater til valgkomiteen. Kandidater skal være forespurt av valgkomiteen og ha sagt seg villige til å stille til valg. Årsmøtet skal gjøres kjent med navn på alle foreslåtte og villige kandidater. Kandidatene gir en kort presentasjon av segselv enten skriftlig eller muntlig til årsmøtet før avstemmingen. Benkeforslag kan fremmes dersomminst 4 medlemmer er enige og har forespurt kandidaten på forhånd. Dersom det er flere enn en kandidat, stemmes det skriftlig. 


f)            Frist for utsendelse av årsmøtereferat

Senest 4 uker etter årsmøtet skal årsmøtereferatet, godkjent av de to som skal signere protokollen, sendes ut til medlemmene. 


g)           Ekstraordinært årsmøte

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når det kreves av minst 10 

stemmeberettigemedlemmer. Møtet kunngjøres minst 4 uker før det finner sted. Saksliste 

og nødvendige dokumenter sendes medlemmene snarest mulig etter kunngjøring, og senest 

1 uke før det ekstraordinære årsmøtet. 


§ 8 Faglig etisk utvalg FEU 

Faglig etisk utvalg er FGT’s kvalitetssikrings- og utviklingsorgan som skal sikre faglig- etisk praksis. Utvalgets virksomhet samsvarer med faglig-etiske kriterier til organisasjoner som foreningen er tilsluttet. 

a)    Mandat

Utvalget skal, med utgangspunkt i ”Etiske regler for gestaltterapeuter tilsluttet FGT” og FGT’s vedtekter: 

 • Fremme gestaltterapeuters faglig-etiske standard

 • Være et rådgivende organ for FGT’s styre og for medlemmer i faglig-etiske spørsmål

 • Være rådgivende for styret i klage- og tvistesaker som bringes inn for utvalget av FGT’s organer eller medlemmer

 • Være rådgivende organ for styret ved eventuell revurdering av FGT’s ”Etiske regler for gestaltterapeuter tilsluttet FGT”
 • FEU skal kalle inn medlemmene til 2 medlemsmøter i året. Tema på disse møtene skal omhandle etiske dilemma og problemstillinger. 

b)   Sammensetning FEU

FEU består av 3 medlemmer, som oppnevnes av styret. Styret oppnevner en leder av FEU. Funksjonstiden settes til minimum 2 år. Det tilstrebes at kun ett medlem skiftes ut om gangen slik at kontinuitet kan sikres. 


c)    Henvendelser


Medlemmer kan henvende seg til styret for å be om råd i faglig-etiske spørsmål. 


d)   Klagesaker – saksbehandling


Ved behandling av klagesaker skal FGT’s Faglig Etiske Utvalg (heretter kalt FEU) legge til grunn til ”Etiske regler for gestaltterapeuter tilsluttet FGT” og FGT’s vedtekter: 

 • Klagesaker skal fremmes skriftlig til FEU for uttalelse
 • Utvalget skal holde styret orientert om saker som er under behandling, og om sakens fremdrift.
 • Dersom utvalget avviser en klagesak av formelle grunner, skal styret få rask tilbakemelding med begrunnelse.

 • Faglig etisk utvalg har ansvaret for innhenting av uttalelser fra partene, og for den løpende orientering til partene i saken slik den er beskrevet nedenfor, innen rimelig tid: 
 • Klagerens skriftlige redegjørelse registreres og tas opp til behandling i FEU. 

 • Kopi av klagen sendes til påklagede sammen med en orientering om sakens videre 
gang. 

 • Påklagedes skriftlige redegjørelse innhentes, og utvalget sender kopi til klageren. 


Dersom utvalget mener det er grunnlag for organisatoriske forføyninger ovenfor et medlem, avgir det innstilling til styret, som avgjør spørsmålet. 

e)    Dokumentasjon og konfidensialitet

1) Leder for FEU fører arkiv over alle saksdokumenter i klagesaker.


2) Rapporter og dokumenter som klageutvalget finner det uforsvarlig at andre får innsikt i,    skal ikke være tilgjengelig for andre enn ankeutvalget (FEU) medlemmer. 

3) Konfidensielle dokumenter i avsluttede saker makuleres etter ti (10) år. 

f)     Ankeprosedyre/ankeinstans

1) En anke kan fremmes av klageren eller påklagede på følgende grunnlag:

 • At korrekt prosedyre ikke er blitt fulgt, eller

 • At det kan angis konkrete grunner for at resultatet av klagebehandlingen er åpenbart urimelig i forhold til klagens innhold og omfang.


2) FEU utpeker 3 habile personer blant FGT’s medlemmer til et ankeutvalg. De som skal behandle en anke kan ikke ha vært involvert i behandlingen av saken. Alt materialet fra ankebehandlingen må gjøres anonymisert tilgjengelig for ankeutvalget. Ankeutvalget fatter den endelige beslutningen i saken. 

3) Dersom ankeutvalget konkluderer med at det er grunn for pålegg, organisatoriske forføyninger i form av suspensjon eller eksklusjon av et medlem, eller for melding til offentlige myndigheter, sender utvalgets ved leder for FEU en begrunnet innstilling til styret i FGT. Styrets leder iverksetter ankeutvalgets beslutning. FEU tilskriver klager og påklagede med orientering om at vedtaket er oversendt styret for videre behandling. FEU’s leder er ansvarlig for å informere klager, påklagede om den endelige beslutning. Saksdokumentene arkiveres av FEU’s leder. 

g)    Årsberetning

FEU skal avgi årsberetning til årsmøtet. 

§9 Veiledersertifiseringsutvalg (VSU). Er lagt sovende inn til videre 

Veiledersertifiseringsutvalget skal sikre at FGT’s medlemmer får velge veiledere med faglig forsvarlig utdanning for praksis etter FGT’s gjeldende regler. 

 1. Mandat

Utvalget skal behandle søknader om veiledersertifisering og påse at sertifiseringen gis med utgangspunkt i gjeldende fastlagte kriterier vedtatt av FGT.


 • Sammensetning

VSU består av 2 medlemmer, oppnevnt av styret. Funksjonstiden settes til min. 2 år. Det tilstrebes at kun ett medlem skiftes ut om gangen, slik at kontinuitet sikres.


 • Henvendelser

Medlemmer kontakter VSU for søknadsskjema vedrørende veiledersertifisering.


 • Kriterier for godkjenning av veiledere

Gestaltakademiets lærere er, som en midlertidig ordning, oppnevn som veiledere. Videre er også personer med veilederutdanning fra NGI og GA i Kristiansand, godkjente. I tillegg til dette kan Gestalt Akademiets lærere godkjenne/kvalitetssikre veiledere innen en periode på 3 år. Når den midlertidige ordningen opphører, gjelder følgende kriterier: 

I tillegg til 4 års helhetlig grunnutdanning i gestalt må kandidaten ha:

 1. 2 års helhetlig videreutdanning (deltid), minimum 160 klokketimer undervisning – må bygge på 4 års helhetlig grunnutdanning i gestalt.

 2. 2 års helhetlig veilederutdanning (deltid), minimum 160 klokketimer undervisning – må bygge på 2 års helhetlig videreutdanning i gestalt (deltid).

 3. Det kreves minimum 350 timer gitt terapi i egen klinisk praksis som gestaltterapeut, individual eller gruppeterapi, i løpet av veilederutdanningen (2 år).

 4. All utdanning må dokumenteres mht omgang, hyppighet og tilstedeværelse. Dokumentert jevnlig veiledning på egen praksis i henhold til FGT’s krav. 

Ved tvilstilfeller eller ikke godtatte avslag, behandles søknaden endelig av styret. 

Nåværende midlertidige ordning opprettholdes. 

§ 10 Suspensjon/eksklusjon 

Styret kan suspendere eller ekskludere et medlem som: 

a)  Opptrer i strid med FGT’s vedtekter 


b)  Opptrer i strid med ”Etiske Regler for gestaltterapeuter tilsluttet FGT” 


c)  Ikke retter seg etter pålegg truffet av styret 

 • Den pålegget gjelder, gis adgang til å forklare seg skriftlig og muntlig for styret før vedtak om suspensjon eller eksklusjon blir gjort 

 • Til gyldig vedtak kreves 4/5 flertall blant styrets medlemmer 

 • Vedtak om suspensjon skal gjøres tidsbegrenset. Den suspenderte kan ikke inneha tillitsverv i 
perioden, og pålegges å følge opp anbefalte tiltak 

 • Den suspenderte/ekskluderte kan forlang ny behandling av sin sak. Fristen for å fremsette slikt krav er 2 måneder fra styrets vedtak ble truffet 


Den ekskluderte kan etter søknad bli medlem igjen, dersom styret med alminnelig flertall treffer vedtak om dette 

§11 Utmelding 

Utmelding etter eget ønske skjer skriftlig til styret. 

§ 12 Vedtektsendring 

Vedtekter for Foreningen for Gestaltterapeuter (FGT) og vedtektene for Faglig Etisk Utvalg (FEU) kan bare endres av årsmøtet, og da med minst 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigete for å bli endelig vedtatt. 

§ 13 Oppløsning

Beslutning om Foreningen for Gestaltterapeuters oppløsning skal skje etter uravstemning blant medlemmene, som gis en frist på en måned til å postlegge sin stemme. Dersom en oppløsning skal gjennomføres, må mist 67% av medlemmene ha avgitt stemme, i tillegg til at minst 5/6 av disse må ha stemt ja til oppløsning. Dersom ovenstående forutsetninger for en oppløsning er innfridd, tillegger det styret å vedta hvordan organisasjonens midler skal forvaltes.